fbpx

Đất SKK, SKN là gì ? Những ký hiệu phổ biến liên quan đến mục đích sử dụng đất

Redsunland.vn – Bài viết này sẽ cung cấp đến bạn đọc thông tin về một số ký hiệu mục đích sử dụng đất phổ biến. Giải thích các mã ký hiệu về loại đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính. SKK là gì? SKT là gì? SKN là gì?… 

Đất SKK, SKN là gì ? Những ký hiệu phổ biến liên quan đến mục đích sử dụng đất

Tổng quan

Chuttersnap Qffas0a2hsw Unsplash

Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân thành 03 nhóm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Đối với từng loại đất cụ thể thì thông tin về mục đích sử dụng đất được ghi rõ trong Giấy chứng nhận, bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính. Căn cứ theo quy định tại Điểm 13 Mục III của Phụ lục số 01 Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính và quy định của Luật đất đai năm 2013: 

Đất khu công nghiệpSKK
Đất khu chế xuấtSKT
Đất cụm công nghiệpSKN
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệpSKC
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sảnSKS
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốmSKX

1. Đất khu công nghiệp – SKK

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, “Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch cho sản xuất công nghiệp”. 

Theo Điều 6 Nghị định 35/2022/NĐ-CP Khu công nghiệp được đầu tư theo các loại hình khác nhau, bao gồm: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái và khu công nghiệp công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu công nghiệp – KCN).

Ưu đãi đầu tư

Theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì dự án đầu tư mới vào khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp thuộc đô thị thuận lợi) sẽ được hưởng các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bao gồm: Miễn thuế TNDN 2 năm và giảm thuế TNDN 4 năm. Thuế suất tính theo thuế suất phổ thông (từ năm 2016 là 20%).

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC (nội dung sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC), nếu doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng ưu đãi sau: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo (tức là sẽ áp mức thuế suất 5%), 2 năm tiếp theo nộp thuế với mức thuế suất là 10%. Từ năm thứ 16 trở đi không được hưởng ưu đãi, phải nộp thuế với mức thuế suất là 20%.

Một số Khu công nghiệp nổi bật: Khu công nghiệp Minh Đức, Khu công nghiệp Gia Bình, Khu công nghiệp Lai Cách… 

Đất SKK, SKN là gì ? Những ký hiệu phổ biến liên quan đến mục đích sử dụng đất

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Bất động sản Công nghiệp là gì? Tiềm năng tỏa sáng của BĐS Công nghiệp Việt Nam trong năm 2023 – Redsunland

2. Đất khu chế xuất – SKT

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, “Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu; được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Ưu đãi đầu tư

  • Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC doanh nghiệp trong khu chế xuất sẽ được hưởng những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như: Mức thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi là 17% kể từ 01/01/2016 khi doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn.
Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo với thu nhập từ dự án đầu tư mới.
  • Ưu đãi tiền sử dụng đất

Theo khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất sẽ được miễn tiền thuê đất 7 năm. 

  • Ưu đãi thuế xuất – nhập khẩu

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016, hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan đi các quốc gia khác, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa từ khu phi thuế quan này, sang khu phi thuế quan khác sẽ không phải là đối tượng chịu thuế. 

  • Ưu đãi thuế GTGT 0%

Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

3. Đất cụm công nghiệp – SKN

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, “Cụm công nghiệp là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 10 ha. Riêng đối với cụm công nghiệp ở các huyện miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 5 ha”.

Ưu đãi đầu tư

Theo Điều 27 Nghị Định 68/2017/NĐ-CP, Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp: Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Theo Điều 28 Nghị Định 68/2017/NĐ-CP, Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp:

  • Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.
  • Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được xem xét đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Một số Cụm công nghiệp nổi bật: Cụm công nghiệp Việt Nhật, Cụm công nghiệp Nham Sơn Yên Lư, Cụm công nghiệp Thắng Quân

Đất SKK, SKN là gì ? Những ký hiệu phổ biến liên quan đến mục đích sử dụng đất

4. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp – SKC

Theo Khoản 1 Điều 153 Luật đất đai 2013, “Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất”.

Tuy nhiên, khi xây dựng công trình trên đất thì người sử dụng đất cũng cần lưu ý về việc phù hợp với quy hoạch xây dựng, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Ưu đãi đầu tư: 

Pháp luật hiện hành không có quy định về ưu đãi đầu tư cho đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (nằm ngoài khu/cụm công nghiệp). 

Ngoài ra, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp quy định rõ tại khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 và Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

5. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản – SKS

Theo Khoản 1 Điều 152 Luật đất đai 2013, “Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm đất để thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản và hành lang an toàn trong hoạt động khoáng sản”.

Căn cứ tại khoản 3, Điều 152, Luật đất đai 2013 quy định việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản cần phải tuân theo các quy định cụ thể: Đối với việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản cần có giấy phép hoạt động khoáng sản và quyết định cho thuê đất để thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc quyết định cho thuê đất để làm mặt bằng chế biến khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ

Scott Blake Dthfqnjjo8m Unsplash

6. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm – SKX

Theo Khoản 1 Điều 154 Luật đất đai 2013, “Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất, đất có mặt nước để khai thác nguyên liệu và đất làm mặt bằng để chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm”.

Theo Khoản 3 Điều 154 Luật đất đai 2013 hình thức sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm được quy định cụ thể như sau: Đối với đất để làm mặt bằng sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm thuộc loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có chế độ sử dụng đất như đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp quy định cụ thể tại Điều 153 của Luật đất đai 2013.

Gọi điện thoại
0912.94.93.93
Đặt lịch
Đặt lịch